fokidapress.gr
Pyrosvestiki Fokidanews.jpg
ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ!

Κοινοποίηση

Ενημερωτικό δελτίο από την ΠΕ Φωκίδας

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Δευτέρα  21/08./2023 και ισχύει για την Τρίτη  22./08/2023 προβλέπεται Πολύ Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για την περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 94822 της 09-05-2023 ορθή επανάληψη 23-05-2023 (ΑΔΑ : 6ΝΧΤ7ΛΗ-3Ο4)  απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, Στερεάς Ελλάδας και επεκτάθηκε με την 158441/24-07-2023 (ΑΔΑ ΨΩΠΘ&ΛΗ-ΟΛΦ) σε περιαστικά δάση και άλση θα ισχύει το μέτρο της Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική περίοδο 2023 στην Π.Ε Φωκίδας, αρμοδιότητας του Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας από την 12η βραδινή της 21/08/2023 έως την 12η βραδινή της  22/08/2023.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία  ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών,  των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τη Δασική Υπηρεσία ή τον οικείο Δήμο ή τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού, Οίτης & Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/23-06-2023, σε κάθε παράβαση της απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ από τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης και τη βεβαίωση του προστίμου, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθμ. Α2305/14-07-2023 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π., όπου προβλέπεται από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες «η πιστή εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π., είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού)» , 

Καλούμε τους ΟΤΑ Α΄ β. , που θα ισχύσει το ανωτέρω μέτρο απαγόρευσης , σε συνεργασία με τους διοργανωτές υπαίθριων εκδηλώσεων κλπ , όπου ισχύει, να μεριμνήσουν για την ακύρωση ή αναβολή τους μέχρι νεωτέρας.

Οι κατά τόπου αρμόδιες Αρχές επιτήρησης του μέτρου της απαγόρευσης (Δασαρχείο, Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας, Πυροσβεστικές Υπηρεσίες/Πυροσβεστικά Κλιμάκια, Στρατιωτικές Υπηρεσίες Φωκίδας) να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή του μέτρου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας και οι Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση τους, όπως προβλέπεται στην υπ. Αριθμ. 146/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΗΞ7ΛΗ-ΛΦΓ) Απόφαση έγκρισης του Σχεδίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», από το  Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Στ.Ε.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,  τους Δήμους και  τις Εθελοντικές Οργανώσεις προκειμένου να λάβουν όλα τα μέτρα πολύ υψηλής ετοιμότητάς τους καθώς και για την πολύ αυξημένη ετοιμότητά τους στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με την 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».

Οι Δήμοι της Π.Ε. Φωκίδας να θέσουν τις Υπηρεσίες τους,  το προσωπικό τους και τα μέσα που διαθέτουν σε πολύ υψηλή ετοιμότητα και να λάβουν τα μέτρα σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις αρμοδιότητές τους (επιφυλακή προσωπικού, ιδιωτικών μέσων (μηχανημάτων έργων , μεταφορικών μέσων κα)) όπως ορίζονται στο υπ. αριθ. Α1309/18-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5) έγγραφο της ΓΓΠΠ με την 5η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2», όπως επίσης και στο εγκεκριμένο επιμέρους σχέδιο τους.

Οι Δήμοι της ΠΕ Φωκίδας επίσης να τεθούν σε  πολύ αυξημένη ετοιμότητα για την περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια τους και να ενημερώσουν τις Εθελοντικές Οργανώσεις των περιοχών τους ώστε να ευρίσκονται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν στο έργο και στις δράσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.

Καλούμαι τους πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας και να ακολουθήσουν στον μέγιστο βαθμό τις βασικές οδηγίες ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που ενδεχομένως προκύψουν. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: Πρόστιμα 41 εκατ. το 2023 – 171 θάνατοι σε χώρους εργασίας

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Δημοσίευση – Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων (Πολιτικοί Μηχανικοί) σε Τεχνικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

This message appears for Admin Users only:
Please fill the Instagram Access Token. You can get Instagram Access Token by go to this page