fokidapress.gr
αρχείο λήψης (24)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δημοσίευση – Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συμβούλων (Πολιτικοί Μηχανικοί) σε Τεχνικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κοινοποίηση

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163, του Ν. 3584/2007, (ΦΕΚ/Α’/143/28-06-2007).
 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.1, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 9, του άρθρου 1, του Ν. 4038/2012.
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου58, του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ/Α’/87/07-06-2010).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου  213 του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,εμβάθυνση της Δημοκρατίας κλπ» (ΦΕΚ 133 Α΄19.7.2018 στο οποίο ορίζεται  ότι σε κάθε Δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή  επιστημονικών συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου  με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.2 του ν. 3852/2010.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ.6 του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής  ισότητας των φύλλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας-διατάξεις  σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική αυτοδιοίκηση –λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ 50/Α/26.3.2019 στο οποίο ορίζεται  ότι «Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση,που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄της παραγράφου 3 ή  με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο  ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις  του προηγούμενου εδαφίου ,οι θέσεις που πληρούνται  αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου».
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 εδάφιο 4γ του Ν. 4623/9-8-2019( ΦΕΚ 134/α/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σύμφωνα με το οποίο «ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης».
 8. Την υπ’αριθμ. 31/36567/10-5-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα  με την οποία οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών σε ΟΤΑ α και β βαθμού  συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου  και ως εκ τούτου δεν απαιτείται  η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής  Υπηρεσίας.
 9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δωρίδος δικαιούται σύμφωνα με τα πληθυσμιακά του δεδομένα τέσσερις (4) Αντιδημάρχους και ως εκ τούτου ο επιτρεπόμενος αριθμός των Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων και Επιστημονικών Συμβούλων είναι τέσσερις  (4).
 10. Την υπ’ αριθμόν 4/2-1-2024 απόφασή μας, με την οποία ορίσθηκαν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 11.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος (ΦΕΚ 4166/Β/28-6-2023.
 12. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 περί Γενικών Γραμματέων Δήμων, ιδιαίτερων Γραμματέων Δημάρχων, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Δημάρχων
 13. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4623/9-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
 14. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, και τις θεσμοθετημένες επιτροπές  του Δήμου.
 15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δωρίδος.

Γνωστοποιεί

Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων για την πλήρωση ειδικής θέσης της κατηγορίας Ειδικού Συμβούλου.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει από πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλο.

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι  θα αναφέρονται στο Δήμαρχο και θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Δωρίδος, στον οποίο θα ορισθούν να εξυπηρετούν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημοτική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους. Ειδικά, θα παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά   και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου,παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας σε τεχνικά θέματα ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Οι θέσεις η  που θα πληρωθούν, κατά αντικείμενο και προσόντα είναι οι εξής:

Ειδικός Σύμβουλος σε τεχνικά  θέματα.

Απαιτείται :

Ι. Πτυχίο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού  της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο απασχόλησής του

ΙΙ. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή  επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ που αποδεικνύεται  με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση  ( διενέργεια ερευνών,εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων κλπ) ή αξιόλογη  επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία,ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση  αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

ΙΙΙ. Τα γενικά προσόντα  διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους  του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11-17)

 • Οι Ειδικοί Σύμβουλοι που θα καταλάβουν τις παραπάνω θέσεις , θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο χρόνος της οποίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

                Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου του Δήμου Δωρίδος (Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι), αρμόδια κ. Θεοδώρα Δούκα, τηλ.2266350300  μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τοπικό τύπο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας, κατά το άρθρο 8, του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι «πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17)».

Β)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Γ) Φωτοαντίγραφο Τίτλου ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (Πολιτικού  Μηχανικού).

Δ) Φωτοαντίγραφα τίτλων για την απόδειξη κατοχής των επιπλέον ζητούμενων προσόντων, όπως αναγράφονται παραπάνω.

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των διατάξεων των άρθρων 11 έως και 17 και του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ/Α’/143/28-06-2007) που αφορούν τους ειδικούς συμβούλους.

                Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία  εφημερίδα, ημερήσιας κυκλοφορίας, στο Νομό Φωκίδας, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δωρίδος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στο Διαύγεια.    

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιαννόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ

ΑΝΤΙ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ, «ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ» Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ ΦΩΚΙΔΑΣ”

Πάνω από 1.500 αντισημιτικές ενέργειες στη Γαλλία από τις 7 Οκτωβρίου

This message appears for Admin Users only:
Please fill the Instagram Access Token. You can get Instagram Access Token by go to this page